Historia zmian

Wersja 2.27

2018-02-03

Dodanie kodu kraju:
* Dodanie kodu kraju do danych w tabeli kontrahentów, do ustawień sprzedawcy oraz do adresów na dokumentach.
* Eksport CSV uzupełniono o kraj nabywcy i odbiorcy.

Eksport JPK:
* Dodano eksport dokumentów w formacie JPK-VAT.
* Eksport adresów z kodem kraju w JPK-FA.
* Ukrycie opcjonalnych zerowych wartości.
* Dodano szczegółowy raport do eksportu dokumentów pokazywany na końcu procesu.

Inne zmiany:
* Dodano nowy typ faktury: Faktura MOSS.
* Numeracja dokumentów: poprawiono pobieranie numeru z poprzedniego miesiąca.
* Numeracja dokumentów: prawidłowa odświeżenie elementów daty w numerze ręcznie edytowanym po zmianie daty wystawienia.
* Numeracja dokumentów: Dodanie formatu dnia (%d, %D) do numeracji dokumentów.
* Dokładniejsza kontrola dokumentów na błędy przy wystawieniu.

Wersja 2.26

2017-12-02

* Usunięto problem objawiający się niemożnością dodania nowych produktów do tabeli towarów.Błąd ujawniał się różnie w zależności od rodzaju bazy danych i trybu wyświetlania tabeli towarów.

* Poprawki w tabeli towarów: usunięcie z wybranej grupy towarów wielu towarów naraz, nowy towar od razu dodawany jest do bieżącej grupy. następuje automatyczne przejście do nowo utworzonej grupy, zablokowano możliwość przeciągania towarów do grup ogólnych (Wszystko / bez grupy).

* Wprowadzono mechanizm tworzący lokalną kopię ustawień programu w każdym wystawionym dokumencie. Ta zmiana powoduje że każdy nowy dokument zawsze będzie wyglądał tak jak w chwili wystawienia.

* Dodano ustawienia: możliwość wyłączenia kolorowania rodzajów dokumentów w tabeli dokumentów, możliwość wyłączenia danych nabywcy na paragonach i domyślne miejsce wystawienia.

* Przeróbki wyglądu w oknie ustawień oraz powiększone pole domyślnej stałej uwagi (wiele wierszy).

Wersja 2.25

2017-11-23

Nowości:
* Grupowanie rekordów w tabeli towarów. Tworzenie, usuwanie grup, przeciąganie towarów pomiędzy grupami.
* Dodano kasowanie wielu zaznaczonych wierszy w tabeli towarów.
* Nadawanie numerów dokumentom: Ręczna edycja numeru została zmieniona w celu zachowania lepszego porządku w tabeli dokumentów.
* Kontrola numeru VAT w bazie VIES. W polu edycji numeru VAT należy kliknąć ikonę aby sprawdzić numer VAT. Ustawienie strzałki nad polem numeru VAT wyświetla szczegóły sprawdzenia.
* Szybki wybór daty pobierania kursu. zastosowano przycisk z menu do pobrania kursu wg daty wystawienia lub daty sprzedaży.
* W oknie dodania towaru do dokumentu zastosowano wybór ceny przyciskiem z menu rozwijanym.
* Dodano dane Odbiorcy do dokumentu. Teraz jest możliwość edycji i wstawiania tych danych po użyciu przycisku przełączającego Odbiorca/Nabywca w oknie Dane dokumentu.

Optymalizacja:
* Optymalizacja wielu procedur wykonywanych na tabeli towarów (eksport, import, usuwanie, wstawianie danych itd.)
* Optymalizacja odświeżania podglądu dokumentu w czasie edycji danych dokumentu, przyspieszenie i usunięcie nadmiarowych wykonań.

Poprawki błędów:
* Zmiany w generatorze pliku JPK-FA: Zmieniono kodowanie znaków na UTF8 (było UTF16) w celu zwiększenia kompatybilności z programami księgowymi.
* Zmiany w generatorze pliku JPK-FA: Usunięto błąd eksportu pozycji z faktur korygujących. Faktury korygujące muszą mieć wyeksportowane pozycje przed korektą z wartością ujemną a pozycje po korekcie z wartością dodatnią, tak aby wszystko zgadzało się z sumą faktury korygującej.
* Poprawka działania blokady przycisków w oknie Towary w dokumencie.
* Poprawka: W oknie transferu danych wybór folderu nie działał poprawnie.
* Poprawka: Procedury szybkiego wyszukiwania kontrahenta i towaru uwzględniają teraz polskie znaki i inne znaki unicode.
* Poprawka: Ładowanie domyślnej wartości formy płatności aby uniknąć pustego pola.
* Poprawka: W oknie dodania towaru do dokumentu sprawdzenie czy wybrano stawkę VAT.
* Poprawka: Kwota słownie po niemiecku teraz jest bez odstępów.

Wersja 2.24

2017-10-16

* Dodano ustawienie pozwalające wymuszać zaokrąglenie cen przeliczonych z waluty obcej do dwóch miejsc po przecinku. Wyłączenie tej opcji powoduje zaokrąglenie do czwartego miejsca. Uwaga: Wartości netto i brutto zawsze są zaokrąglane do dwóch miejsc, a w tym ustawieniu chodzi o zaokrąglanie ceny netto lub brutto (opcja Zawsze zaokrąglaj do drugiego miejsca po przecinku, okno Ustawień, karta Dokument).
* Dodano ustawienie pozwalające zamienić miejscami pola Wystawił / Odebrał (opcja Podpis wystawiającego  z prawej strony, okno Ustawień, karta Wygląd).
* Poprawka: Usunięto błąd powodujący niemożność otwarcia panelu zamówienia licencji przy starcie programu.
* Poprawka: Usunięto błąd występujący przy próbie utworzeniu raportu sprzedaży ze wszystkich dokumentów od początku.

Wersja 2.23

2017-09-26

* Możliwość generowania plików JPK-FA (Narzędzia -> Eksport dokumentów).
* Rozbudowa łączności programu z serwerem Marcom.
* Możliwość szybkiego składania zamówień na licencję bezpośrednio w programie fakTUR2. (Pomoc -> Zamów)
(Dodano również moduł umożliwiający łączenie się z systemem VIES i weryfikację numerów VAT. Obecnie działa
tylko w panelu zamówień, ale wkrótce będzie dostępny w pozostałych częściach programu.)
* Dodano stawkę "odwrotne obciążenie" (OO) aby umożliwić stosowanie różnych stawek VAT na dokumencie
z adnotacją "odwrotne obciążenie". Ma to na celu zwiększenie kompatybilności Z JPK. 
* Kontrola wyboru waluty dokumentu (czy PLN) w oknie przeliczania ceny.
* Optymalizacja procesu tworzenia raportu sprzedaży: przez przebudowę filtru okresu dokumentów przyspieszono
ten proces.
* Rozszerzenie eksportu dokumentów do pliku CSV o więcej danych z tabeli.
* Dodano kosztorys w wersji bez podatku vat.
* Możliwość wybierania kolumn danych widocznych w oknie tabeli dokumentów, kontrahentów i towarów
(ostatni przycisk na pasku narzędziowym).
* Umożliwiono edycję danych kontrahenta po otwarciu okna kontrahenta z pozycji tabeli dokumentów.
* Dodano wyszukiwanie w tabeli dokumentów.
* Poprawka w oknie wyboru ceny usuwająca błąd ładowania listy cen dla niewłaśiwego towaru.
* Poprawki w systemie składowania ustawień programu.
* Poprawki ładowania danych domyślnych dokumentu z systemu ustawień.
* Poprawki w bloku zapisywania dokumentu do bazy: usunięto problemy związane z zapisem dokumentów podczas
pracy sieciowej, sprawdzenie czy istnieje już dokument o takim samym numerze i typie, zapis wszystkich
informacji powiązanych z dokumentem przeniesiono do jednej procedury i objęto jedną transakcją, kilka
dodatkowych sprawdzeń poprawności danych.
* Poprawka otwierania dokumentu z nieprawidłowym numerem ID zapisanym w dokumencie.
* Poprawiono procedurę dodawania płatności (wychwytywanie błędnych sytuacji).
* W oknie szczegółów dokumentu usunięto problem z wyświetleniem nieprawidłowego kontrahenta.
* Poprawka w odczycie końcowej daty sprzedaży z dokumentu.
* poprawka w obsłudze skrótów klawiszowych (Enter, Delete).
i wiele innych mniejszych poprawek.

Wersja 2.22

2016-10-22

* Możliwość wstawienia do dokumentu złotowego (w PLN) cen towarów w walutach obcych.
* Rozszerzona obsługa płatności. Zapamiętywanie każdej wpłaty do danego dokumentu. Automatyczne dodanie płatności z datą wystawienia dokumentu podczas wystawiania dokumentu.
* Rozszerzona obsługa dokumentów z rozliczeniem w dwóch walutach. Zapisywanie w tabeli dokumentów kwot do zapłaty i pozostałej do zapłaty w dwóch walutach oddzielnie. Obsługa płatności dokumentów z dwoma walutami.
* Teraz gdy termin płatności przypisany kontrahentowi jest zerowy (ale nie pusty) to dodanie kontrahenta do faktury automatycznie wyłącza termin płatności na dokumencie.
* Zmieniona formuła faktury korygującej. Dodano nowy Tryb korekty: dwa podsumowania, włączane w ustawieniach programu.
* Teraz możliwe jest wielokrotne zaznaczanie dokumentów w tabeli i jednoczesne drukowanie lub otwieranie zaznaczonych dokumentów.
* Gdy do dokumentu wstawiony został kontrahent z bazy i gdy zmieniono jego dane w oknie Dane dokumentu następuje zaktualizowanie nazwy i adresu kontrahenta w bazie.  
* Tabele Kontrahentów i Towarów: zapamiętanie do ponownego otwarcia zaznaczonej bieżącej pozycji w tabeli, wybranego sposobu sortowania oraz otwarcia paska wuszukiwania.
* Zmiany w oknie i w procedurze eksportu arkusza dokumentów: nagłówki kolumn, znacznik plików Unicode, wybór opcji do sformatowania pliku arkusza CSV.

Poprawki:

* Poprawka: Rozwiązano problem z jednoczesnym dodawaniem dwóch dokumentów do bazy serwerowej. Numeracja nie zmieniała się zgodnie z oczekiwaniem gdy dwie osoby jednocześnie wystawiały dokumenty.
* Poprawka: Rozwiązanie problemu czasowo znikającej zawartości tabeli Dokument, zapamiętania pola filtru.
* Poprawka: Zmiana numeracji na inną niż pierwsza dostępną na liście rozwijanej pozycję było nieskuteczne, ponieważ po opuszczeniu okna "Dane dokumentu" następowało przywrócenie wyboru na pierwszą pozycję.
* Poprawka: Blokowanie pól daty sprzedaży i nabywcy dla dokumentów korygujących.
* Poprawka błędu powodującego ukazywanie się pustej tabeli kontrahentów po zamknięciu listy dokumentów wybranego kontrahenta.
* Zamykanie tabeli kontrahentów po zamknięciu tabeli dokumentów (jednego kontrahenta) gdy otwarto dokument(y).
* Poprawiona jakość plików PDF.
* Transfer danych z bazy DBF (starego typu do wersji 2.15): poprawiono problem z identyfikatorem kontrahenta równym 0 i niezaimportowaniem jednego kontrahenta.
* Poprawka: Rozwiązano problem z chowającym się oknem ustawień drukarki i sterownika drukarki powodujące "zawieszanie się" programu.
* Poprawka zapisywania i wczytywania ustawień drukarki związana z wykrywaniem drukarek w systemie, domyślnej drukarki, itp.

Zmiany w kierunku poprawienia wygody i użyteczności:

* Wiele zmian w interfejsie programu: treści komunikatów, przyciski, ikony, dostosowanie do załadowanej skórki, itp.
* Zmiana rozmiarów czcionek w menu i przycisków w oknie głównym.
* Wyskakujące okno O programie przy starcie.
* Zmiany w oknie postępu podczas wysyłania wiadomości e-mail.
* Dodano opcję Zarejestruj do komunikatu o braku licencji.
* Uporządkowano system komunikatów o braku licencji
* Nowa wersja wyglądu: skórki SnowLeopard oraz Windows 10.
* Dodano czyszczenie bazy SQLite po utworzeniu kopii zapasowej na zamknięciu aplikacji (zmniejsza rozmiar pliku bazy).
* Zapamiętywanie wysokości wiersza w oknie tabeli dokumentów, gdy użytkownik zmienił myszką wysokość wiersza.

Pomiędzy wersją 2.22.463 a wersją 2.22.464 wycofano poprawkę chowającego się okna ustawień drukarki i sterownika drukarki, gdyż zmiana ta spowodowała błędne wyświetlanie się na pierwszym planie okna Dane dokumentu. Problem ten będzie wkrótce rozwiązany w porozumieniu z twórcami komponentów które są użyte do stworzenia programu.

Wersja 2.21

2016-02-09

* Rozszerzono tabelę numeracji o pola Symbol i Opis, co ułatwia definiowanie i stosowanie własnych numeracji użytkownika.
* Rozszerzono tabelę form płatności o możliwość zapamiętywania terminu płatności, konta bankowego, opcji zapłacono całość. Dzięki temu program zapamiętuje formę płatności wraz z tymi ustawieniami i ładuje je ponownie przy wybraniu tej samej formy płatności na kolejnym dokumencie.
* Zmiany w interfejsie w oknie Dane dokumentu i Ustawienia numeracji.
* Możliwość załadowania napisów z plików językowych użytkownika (user.XX.lang.txt)
* Nota księgowa dostępna też dla nie-vatowca.
* W tabelach z danymi podświetlenie bieżącej pozycji obejmuje teraz cały wiersz, a nie pojedynczą komórkę.
* Ukrywanie paska zakładek dokumentów
* Nowa wersja wyglądu: skórka Ubuntu.
* Zapamiętywanie wybranego wyglądu.
* Faktury bez podanej tabeli kursów walut (stare faktury) po otwarciu nie pokazują już błędnej daty publikacji kursu.
* Program zawsze uruchamia się z domyślną pustą bazą, gdy nie ma połączenia z bazą (pierwsze uruchomienie).
* Poprawki procedury wysyłania poczty i więcej drobnych zmian i poprawek błędów.

Pomiędzy wersją 2.21.436 a wersją 2.21.438 wykonano jeszcze poprawkę w działaniu funkcji Numer odręczny. W wyniku wymiany komponentu przestał program właściwie reagować na ręczne zmiany numeru. Podobny problem został zauważony przy użytkowaniu pola Konto bankowe. Podczas odświeżania zawartości okna Dane dokumentu Konto bankowe było zmieniane na domyślne pomimo wcześniejszego ręcznego wyboru innej pozycji. Po instalacji bieżącej wersji problemy znikną.

Wersja 2.20

2016-01-06

* Nowość: Francuska wersja językowa dokumentów.
* Nowość: Dodano możliwość włączenia opcji "żądanie potwierdzenia doręczenia"  przy wysyłaniu dokumentu.
* Nowość: Eksport i import kopii zapasowych baz danych - łatwiejsza migracja na nowy system.
* Nowość: Przeniesienie danych pomiędzy dwoma bazami (replikacja zawartości bazy).
* Nowość: Zmiana wyglądu (skórki) programu. Funkcja dostępna w menu systemowym, pod ikoną w lewym rogu belki tytułowej.
* Zaimplementowano pasek postępu gdy moduł bazy danych przeprowadza czasochłonne czynności np. Replikację bazy danych.
* Poprawka wczytywania kursów walut. Po 1 stycznia 2016 stwierdzono niemożność wczytania kursów walut NBP ogłoszonych w roku 2015.
* Poprawka: Odświeżanie okna Dane dokumentu po skorzystaniu z wyszukiwarki kontrahenta.
* Poprawka: Ładowanie tłumaczenia jednostki miary teraz działa właściwie.
* Poprawka: Usunięto problem z podwójnym komunikatem o wygaśnięciu licencji.
* Teraz adres pobierania pakietu MariaDB jest wczytywany z kanału komunikacyjnego ze strony internetowej.
* Przygotowania do zmian w strukturze bazy danych do wprowadzenia nowych funkcji bazy danych.
* Wiele mniejszych poprawek i usprawnień.

Pomiędzy wersją 2.20.424 a wersją 2.20.425 wykonano jeszcze następujące poprawki.

* Uzupełniono komunikat o zakończonym przywracaniu kopii zapasowej.
* Poprawki w procedurze instalacji serwera MariaDB. Teraz procedura ta działa na większości systemów operacyjnych.
* Poprawki w procedurze usunięcia połączenia z bazą danych. Nie pojawia się komunikat o błędzie "Access Violation" w niektórych sytuacjach.
* Usunięto błąd, który powodował awarię programu na starcie pod kontrolą systemu Windows XP.

Wersja 2.19

2015-12-24

* Dodano możliwość przesuwania myszką podglądu dokumentu.
* Dodano możliwość wygenerowania blankietu przelewu i otwarcia go w programie Blankiety. Dostępne w menu kontekstowym (prawy przycisk) na otwartym dokumencie.
* Dodano komunikację między stroną internetową a programem. Teraz program sygnalizuje czy wydana została nowa wersja programu.
* Zmieniono nieco sposób wybierania wersji językowej w oknie "Nowy dokument".
* Poprawiono zachowanie prawego kliknięcia myszki w obrębie tabel.
* Poprawka: usunięto problem z wyborem ceny z tabeli towarów. Nie można było pobrać innej ceny niż pierwsza dostępna dla danego towaru.
* Dodano przycisk Zamów do komunikatów o wersji demo i kończącej się licencji.
* Program przygotowywany jest do wprowadzenia nowych tłumaczeń.

Wersja 2.18

2015-12-17

* Okno dokumentu: możliwość wyszukiwania i wstawiania nabywcy, wprost z paska narzędziowego.
* Przebudowanie okna dodawania towaru do dokumentu. możliwość szybkiego wyszukania i wstawienia towaru z bazy z użyciem pola edycyjnego.
* Dodano dodatkową kolumnę w tabeli dokumentów: liczbę dni po terminie.
* Dodano możliwość wyeksportowania dokumentów wraz z zawartością (czyli z listą towarów).
* Dodano pasek okien dokumentów dzięki któremu łatwiej zarządzać większą liczbą jednocześnie otwartych dokumentów.
* Prace nad zmianą interfejsu: zmiany i ujednolicenie wyglądu przycisków, okien, ikon, sposobu działania akcji przycisków, menu podręcznego itp. w wielu oknach. Poprawienie błędów związanych z akcjami.
* Akcje drukowania, wysyłania i eksportowania dokumentów zmieniono tak, aby wykrywały i komunikowały o sytuacji gdy dokument jest niewystawiony.
* Wykonanie części prac nad systemem pomocy i generowania komunikatów.
* Poprawka: Usunięcie błędu z okna Dane dokumentu: edytowanie dokumentu powodowało wyczyszczenie informacji o kolejnej pozycji w numeracji dla tego dokumentu co skutkowało błędnym sortowaniem dokumentów w tabeli.
* Poprawka: Usunięcie błędu z procedury "Słownie", przepisano fragmenty procedury na nowo.

Wersja 2.17

2015-11-24

* Dodano moduł eksportu dokumentów w formacie PDF.
* Okno Towary umieszczone w dokumencie: zmiana sposobu prezentowania informacji o pozycjach towarowych.
* Poprawki w menu głównym, dodanie nowych akcji, zmiana ikon akcji, blokowanie akcji itp.
* Opcje eksportu i wysyłania e-mailem teraz dostępne tylko dla dokumentów wystawionych.
* Przebudowa okna wystawienia dokumentu: uwzględniono również eksport dokumentów.
* Przebudowa okna wysyłania wiadomości: rozbudowano o możliwość przekazania kopii wiadomości, zmiany tematu i treści, wyboru rodzaju załącznika i trybu wydruku jeśli jest używany (oryginał/kopia).
* Zapamiętywania sposobu sortowania dokumentów oraz domyślnej pozycji w tabeli dokumentów.
* Możliwość wyłączenia Oznaczenia tabeli kursów walut NBP na dokumencie (należy wymazać pole Tabela kursów walut NBP).
* Kontrolowanie poprawności zapisywanych informacji w oknie danych kontrahenta.
* Okno O programie: dodano ilość dni do końca licencji.
* Zmiany w zakresie wyświetlania komunikatu o terminie ważności licencji: określono zmienną częstotliwość i wydłużono okres od jakiego komunikat się pojawia.
* Poprawki kodowania Unicode w eksportowanych plikach HTML.
* Poprawka transferu form płatności ze starej bazy dbf.
* Poprawka transferu terminów płatności kontrahentów ze starej bazy dbf i sposobu wczytywania z bazy terminów płatności.
* Poprawki w zakresie prezentowania dokumentu na ekranie, wydruku i w eksporcie dokumentu.
* Poprawka ustawienia domyślnego języka w oknie Nowy dokument.
* Zablokowanie możliwości dodania pustego tłumaczenia nazwy towaru.

Wersja 2.16.393

2015-10-29

Aktualne wydanie to przede wszystkim wymiana systemu bazodanowego oraz wprowadzenie Unicode czyli obsługi dowolnych znaków w dwowolnych językach.

Inne zmiany w wersji 2.16 obejmują:

* Pełne wsparcie Unicode - wszystkie znaki z różnych języków (w tym dowolne alfabety).
* Poprawiona szybkość kompresji dokumentów co ma wpływ na otwieranie, zapisywanie i raportowanie dokumentów.
* Nieco poprawiony wizualnie interfejs aplikacji.
* Powiększono niektóre pola edycyjne a także całe okna.
* Zdefiniowano więcej walut.
* Poprawiono otwieranie dokumentów w systemie Windows, tzn. z okna Eksploratora plików.
* Faktury korygujące bez vat (dla zwolnionych z vat)
* Poprawki w wysyłaniu wiadomości z dokumentem: używanie szyfrowanego uwierzytelniania oraz prawidłowa struktura wiadomości (multipart/related; type="multipart/alternative").
* Rozszerzenie zestawienia sprzedaży o możliwość wyboru zakresu typów dokumentów i języków na raporcie.
* Wyświetlanie numeru tabeli kursów walut NBP. Automatyczne pobieranie lub ręczna korekta.
* Podświetlanie kolorem różnych typów dokumentów w tabeli dokumentów.

Wraz z tą wersją wystąpiła:
* konieczność wykonania transferu danych z poprzedniego systemu bazodanowego
* utrata/zresetowanie pozycji okien
* utrata/zresetowanie pozycji i szerokości kolumn w tabelkach

Wersja 2.15.336

2014-06-07

* Eksport listy dokumentów do pliku CSV. Polecenie Narzędzia -> Eksport dokumentów. Eksportowane dane to m.in. numer, daty, kontrahent, suma, netto, vat i brutto, kwoty dla kolejnych stawek podatku: (netto, vat, brutto). Uwzględniono wybór zakresu dat. Funkcja przydatna do przenoszenia danych do programu księgowego.

* Raport sprzedaży dla wybranego kontrahenta. W tabeli kontrahentów klikamy prawym przyciskiem na wybranym kontrahencie i "Raport sprzedaży".

* Zapamiętywanie zaznaczenia w okienku towarów umieszczonych w dokumencie (przycisk Towary nad dokumentem) przed wykonaniem edycji lub usunięcia towaru.

* Możliwość zmiany kolejności na liście  towarów umieszczonych w dokumencie (przyciski W górę / W dół).

* Funkcja Wstaw obowiązujący kurs pobiera kurs zgodnie z datą poprzedzającą dzień wystawienia dokumentu.

* Możliwość automatycznej zmiany stawek VAT w tabeli towarów ze starych (22%, 7%, 3%) na nowe podwyższone (23%, 8%,5%). Funkcja uruchamiana poleceniem Narzędzia -> Korekta VAT w tabeli towarów.

* Usunięto błąd związany z korygowaniem stawki vat na fakturze korygującej: Po utworzeniu faktury korygującej do faktury z dwoma różnymi stawkami A i B: zmiana stawki B na A na korekcie skutkuje brakiem stawki B w podsumowaniu i błędnym wyliczeniem kwot.

* Kolejne zmiany przy automatycznej numeracji dokumentów w tym możliwość ręcznego zmodyfikowania ukrytych parametrów: miesiąca i roku ostatnio wystawionego dokumentu i numeru dokumentu z poprzedniego miesiąca (karta Zaawansowane w oknie ustawień numeracji).

Wersja 2.14.330

2014-06-07

Tabela dokumentów: kolorem czerwonym oznakowane są pozycje niezapłacone przeterminowane.

Dodanie szablonu faktury o identycznej postaci jak rachunek (bez danych o podatku VAT) dla sprzedawców zwolnionych z VAT.

Poprawka w zakresie wprowadzania danych towaru do dokumentu nie posiadającego danych o podatku VAT.

Poprawki w zakresie eksportowania dokumentu do pliku HTML.

Dodano funkcję: wystaw podobną notę księgową.

Opcja przeliczania waluty na wszystkich pozycjach (w tym Do zapłaty, słownie, zapłacono, pozostało).

Dodano termin płatności w danych kontrahenta oraz obsługę tego parametru w oknie "Dane dokumentu".

Dodanie własnej numeracji do Tabeli numeracji i wybór zastosowanej numeracji w dokumentach.

Przebudowa modułu automatycznej numeracji. Automat reaguje przejściem na nowy miesiąc bazując tylko na dacie wystawienia dokumentu (a nie na dacie bieżącej systemu jak poprzednio). Nowa funkcjonalność: zapamiętanie numeru bieżącego z jednego miesiąca wstecz w celu wystawienia dokumentu z zachowaniem numeracji z poprzedniego miesiąca po rozpoczęciu następnego miesiąca. Automat reaguje właściwie po skorygowaniu daty wystawienia dokumentu. Poprawione podstawianie numeru miesiąca.
Przy korygowaniu przez użytkownika automatycznej numeracji dokumentów (Tabele->Numeracja) następuje resetowanie numeracji z poprzedniego miesiąca, gdy ostatni dokument pochodzi z innego miesiąca niż bieżący miesiąc. Ma to na celu uniknięcie błędnej interpretacji numeru w przypadku zmiany miesiąca.

Poprawki procedur zaokrągleń stosowanych przy przeliczaniu walut.

Poprawka ładowania dokumentu z opcjami Metoda kasowa i Odwrotne obciążenie.

Zapamiętywanie domyślnej wartości pola "Odwrotne obciążenie" dla następnej faktury vat.

Poprawka obsługi napisu "Odwrotne obciążenie" w fakturach korygujących.

Wersja 2.13.315

2014-01-07

Mozliwość wystawiania faktur przez podatników zwolnionych z VAT (zamiast rachunków). Takie faktury mają zablokowaną stawkę VAT na opcji "bez rozliczenia VAT".
Możliwość ustawienia interwału tworzenia kopii zapasowych i włączenia opcji "Wykonuj kopie automatycznie (nie pytając)".
Opcja w ustawieniach "Powiadom o utracie dostępu do bazy danych" przydatna podczas pracy z bazą danych w sieci.
Poprawka filtra dokumentów: Przy wyświetlaniu dokumentów wybranego kontrahenta, domyślnie pokazuj dokumenty z wszystkich lat.
Poprawki raportu sprzedaży w zakresie podatku Vat i dokumentów bez podatku Vat.
Usunięcie problemu z polskimi znakami na niektorych instalacjach systemu Windows.
Usunięcie błędu związanego z nieprawidłowym wyliczaniem wartości na fakturze korygującej przy zmianie rabatu nabywcy.
Dodano notę księgową po angielsku.
Usunięto problem związany z utratą ważności kluczy bezterminowych wydanych kilka lat temu.

Wersja 2.12.300

2013-01-29

W związku z tym że wiele osób chciałoby mieć możliwość tworzenia faktur w starym  stylu, dodano opcjonalną możliwość przywrócenia napisu oryginał/kopia, włączenia na stałe Daty zakończenia dostawy (Daty sprzedaży) czy nie pokazywania symbolu waluty PLN.

Zmiany w tej wersji:

W okienku ustawień (Plik -> Ustawienia) na karcie Dokument dodano opcje:

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji ukrywania daty zakończenia dostawy.
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji ukrywania waluty PLN.
Możliwość włączenia/wyłączenia napisu oryginał/kopia.

Zmieniono nieco okienko Dane dokumentu: utworzono kartę VAT.

Ponadto Faktury mają możliwość włączenia napisu "odwrotne obciążenie" (okienko Dane dokumentu, karta VAT).

Wersja 2.12.296

2013-01-11

Ze względu na liczne sugestie zostały wprowadzone do programu kolejne zmiany związane z nowymi przepisami. Szczegóły poniżej.

Lista wykonanych zmian:

 • Zamiana nazwy "Faktura VAT" na "Faktura" w nowych dokumentach.
 • Możliwość zmiany napisu "Data sprzedaży" na "Data zakończenia dostawy / wykonania usług". W  Ustawieniach na karcie Dokument znajduje się opcja, która to umożliwia i domyślnie jest włączona.
 • Ukrywanie powyzszej daty gdy nie rózni sie ona od daty wystawienia.
 • Zmiana sposobu przezentacji kursu waluty na "1 EUR= 4,0000 PLN" i umieszczeniu tej informacji w tym samym wierszu co waluta.
 • Zmiana tytułu zlecenia drukowania dla systemowaego procesora wydruku (najpierw widoczny jest numer dokumentu).
 • Poprawka wyświetlania danych nagłówkowych: miejsca wystawienia, dat, waluty.
 • Zmiana sposobu wybierania wydruku dokumentu z przeliczeniem waluty. Teraz w okienku zlecania wydruku można zaznaczyć opcję by jeden drukowany egzemplarz nie miał widocznego przeliczania waluty.

Wersja 2.12.294

2012-12-30

Aby dostosować zawartość dokumentów do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1428) została przygotowana ta aktualizacja.

Wprowadzono także kilka dodatkowych zmian. Szczegóły poniżej.

Dokumenty, które będą miały ustawioną datę wystawienia na co najmniej 1 stycznia 2013 będą miały zmienioną treść w poniższy sposób.

1) Faktury wstawiane przez małych podatników (wszystkie):

Usunięte zostanie oznaczenie "MP" i dodane zostaną słowa "metoda kasowa" w nagłówku dokumentu.

2) Znika określenie oryginał / kopia z dokumentów. Użytkownik będzie decydował przy wydruku jaka liczba jednakowych egzemplarzy faktury ma być wydrukowana.

3) Faktura VAT marża: Zmiana polega na usunięciu słowa "marża" z nazwy dokumentu i dodaniu jednej z fraz:

 • "procedura marży dla biur podróży"
 • "procedura marży – towary używane"
 • "procedura marży – dzieła sztuki"
 • "procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki"

Wybór frazy jest dokonywany przez użytkownika i zapamiętywany jako domyślny.

Pozostałe zmiany:

 • Poprawka mechanizmu ładowania rozmiarów i pozycji okien.
 • Nowa stawka VAT: bez rozliczenia VAT (puste kolumny Podatku VAT).
 • Poprawione otwieranie dokumentów z tabeli dokumentów.
 • Eksport tabeli towarów do formatu CSV.
 • Poprawka formatowania danych dla eksportu tabeli kontrahentów do formatu CSV.
 • Raport sprzedaży z dodatkową kolumną: stawka podatku.
 • Poprawka błędu "Access violation" przy zamykaniu programu w niektórych sytuacjach.